Algemene voorwaarden

Entreebewijzen
De Entreebewijzen zijn en blijven eigendom van de organisatie. Uitsluitend entreebewijzen die zijn aangeschaft bij de organisatie of door de organisatie ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door de organisatie als geldig erkend.
Eenmaal gekochte entreebewijzen worden niet door de organisatie teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats, tenzij in deze algemene voorwaarden anders wordt bepaald.
Het is de bezoeker niet toegestaan entreebewijzen voor een evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.
De bezoeker is gehouden het entreebewijs dat toegang heeft verleend tot het evenement gedurende het gehele evenement bij zich te dragen en op eerste verzoek aan de organisatie, of door haar ingeschakelde derden, te tonen.
Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, dan wel deze bezoekers kunnen door de organisatie van het terrein/locatie van het evenement worden verwijderd, zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het entreebewijs. Voor alle door de organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de bezoeker aansprakelijk zijn.

Toegang en Verblijf
De organisatie is gerechtigd bezoekers voorafgaand of tijdens de duur van het evenement te fouilleren en de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken.
Indien de organisatie daarom verzoekt is de bezoeker gehouden zich te legitimeren middels het tonen van een geldig legitimatiebewijs.
Gedurende zijn/haar verblijf op het terrein/locatie dient de bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door de organisatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende evenement. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de organisatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ordepersoneel) gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
De Organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Bezoekers de toegang tot het Terrein te weigeren of van het Terrein te (doen) verwijderen indien een Bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien de Organisatie dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement. De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het Entreebewijs.
Het is Bezoekers niet toegestaan om professionele foto film audio en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname voor de duur van het Evenement.
Het is Bezoekers niet toegestaan (huis)dieren, (hard)drugs dan wel hallucinerende middelen, (alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op het terrein/locatie, op straffe van inbeslagname zonder teruggave. Indien nodig zal de Politie ingelicht worden.
Het is de bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie heeft verkregen, op het terrein of binnen de locatie goederen van welke aard dan ook, te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan derden te verschaffen.
Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden dan wel aan enige bepaling medewerking weigeren, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, dan wel deze bezoekers kunnen door de organisatie van het terrein/locatie van het evenement worden verwijderd, zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het entreebewijs. Voor alle door de organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de bezoeker aansprakelijk zijn.
Een bezoeker heeft na het verlaten van het terrein/locatie geen toegang meer tot het terrein/locatie.
Roken is binnen in de locatie niet toegestaan. Roken is daarom alleen toegestaan in de open buitenlucht of in de speciaal daarvoor aanwezige rookruimtes.

Aansprakelijkheid
Het betreden van de locatie/terrein en het bijwonen van het evenement geschiedt door de bezoekers op eigen risico. De organisatie is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade of de bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid van de organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers en de door deze derden ingeschakelde personen.
Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de bezoeker van door de organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.
Schade ontstaan door het bijwonen van het evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen.
Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de bezoeker toebehorende en naar het Terrein/locatie meegebrachte goederen.
(gevolg) Schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het evenement.
Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het evenement.
Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de organisatie houder, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de organisatie staat
Gevolgschade en indirecte (bedrijfs) schade aan de zijde van bezoeker.
De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in de organisatie en/of op het terrein/locatie, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een evenement vanwege het feit dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

Data
De organisatie zal zich er voor inspannen het evenement te doen plaatsvinden op de aangegeven locatie, op de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip.
Indien de organisatie dit om enigerlei reden wenselijk acht dan wel ingeval van overmacht is de organisatie gerechtigd het evenement te verschuiven naar een andere datum, andere locatie dan wel het evenement in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.
Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede (maar niet beperkt tot) verstaan, elke van de wil van de organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, pandemie, epidemie, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de organisatie en/of op het terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een evenement vanwege het feit dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.
Uitsluitend in geval van annulering als bedoeld in dit artikel zal de organisatie de reeds door de bezoeker voor het entreebewijs betaalde vergoeding aan de bezoeker restitueren. Daarvan wordt uitgesloten de eventueel door de bezoeker betaalde bespreek/reserveringsgelden.
Restitutie van entreegelden zal uitsluitend plaats vinden op verzoek van de bezoeker, onder overlegging aan de organisatie of een daartoe door haar aangewezen derde, van een geldig entreebewijs binnen 14 (veertien) dagen na de (eerste) dag waarop de annulering door of namens de organisatie is bekendgemaakt.
Indien de organisatie dit om enigerlei reden wenselijk acht dan wel ingeval van overmacht is de organisatie gerechtigd artiesten en/of geplande activiteiten die van te voren zijn aangekondigd te wijzigen zonder over te gaan tot restitutie zoals in lid 5 beschreven en zonder aansprakelijk te zijn voor enige door bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

Reclame/Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker dienen de directie van de organisatie binnen zeven dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden per aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door de organisatie niet in behandeling genomen.

Normen en Waarden
Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook worden niet getolereerd.
Het gebruiken en/of in bezit hebben van een wapen van welke soort dan ook is ten strengste verboden.
Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/of in bezit hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.
Het aanrichten van vernielingen, heling en andere vormen van overlast zijn ten strengste verboden.
Het in bezit hebben van glaswerk en spuitbussen is ten strengste verboden.